Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży - ZWROT

 

 

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Do zwracanych produktów proszę  dołączyć dowód zakupu paragon lub fakturę.

Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

                 F H ABITO   Władysław Huzior, Obidowa 49, 34-404 Klikuszowa.

Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie mailowo powinno one być wysłane na adres: sklep@swiatecznysweter.pl

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. To znaczy dopuszczalne jest przymierzenie zakupionego Towaru oraz wykonanie takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres:

             F H ABITO Władysław Huzior, Obidowa 49, 34-404 Klikuszowa.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. 

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).

email: sklep@swiatecznysweter.pl o treści REKLAMACJA

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 

Wzór:

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Dane zwracającego: Imię i nazwisko _____________________________________________________

Nr zamówienia

______________________________________________________

 

Numer telefonu _____________________________________________________

Adres e-mail _______________________________________________________

Data zakupu _______________________________________________________

ZWRACANE POZYCJE / ILOŚĆ

 

1.____________________________________________________________________

 

2.____________________________________________________________________

 

3.____________________________________________________________________

 

4.___________________________________________________________________

 

ZWROT NALEŻNOŚCI kwota zwrotu ____________

 

numer konta__________________________________________________________

 

imię i nazwisko________________________________________________________

 

adres _______________________________________________________________

 

  • dodatkowe uwagi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

    podpis .. ..... . . . . . . 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl