Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SWIATECZNYSWETER.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).

1.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego swiatecznysweter.pl.

1.5 Sprzedawca- firma F H ABITO Władysław Huzior prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym www.swiatecznysweter.pl.

1.6 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.swiatecznysweter.pl., za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

1.7 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.8 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F H ABITO Władysław Huzior a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.9 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);

1.10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

1.12 Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, która zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę.

II. Wstęp

2.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę F H ABITO Władysław Huzior, z siedzibą w 34-404 Klikuszowa, Obidowa 49, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7352171833, Regon:120098291 za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie: www.swiatecznysweter.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2.2 Sklep Internetowy swiatecznysweter.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

III. Sposoby komunikacji Klienta ze Sprzedawcą

 • mail: sklep@swiatecznysweter.pl;
 • 795 628 186;
 • adres do korespondencji: F H ABITO Władysław Huzior, Obidowa 49, 34-404 Klikuszowa.

IV. Ceny towarów i koszty ich dostarczania

4.1 Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto. Ceny są podane w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4.2 Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia wybranego produktu. Koszty dostawy zależą od wartości złożonego zamówienia oraz wybranego sposobu zapłaty.

4.3 Koszty dostarczenia towarów w ramach transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt Dostawy Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.

4.4 Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

V. Zamówienia

5.1 Informacje na temat oferowanych Towarów Sklep zamieszcza na stronie www.swiatecznysweter.pl.

5.2 Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.swiatecznysweter.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.3 Informacje zawarte na stronie internetowej www.swiatecznysweter.pl - w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny - stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5.4 W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do koszyka ). Wybrać formę dostawy, a następnie sposób zapłaty. Kliknąć przycisk „do kasy”. Następnie kupujący przechodzi do etapu „Zaloguj się/ Zakładanie konta/Zamawianie bez rejestracji”. Następnie klient proszony jest o dobrowolne podanie danych (imię, nazwisko, adres wysyłki, dane kontaktowe). Ostatnim krokiem jest potwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zakończ i zapłać”. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku "Zakończ i zapłać" jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia.

5.5 Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia ("Przetwarzanie Zamówienia"). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia ("Przetwarzanie Zamówienia").

5.6 Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę,:

 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem - proces rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 • w przypadku płatności PayU- proces rozpocznie się po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku autoryzacji transakcji od PayU.
 • w przypadku płatności tpay- proces rozpocznie się po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku autoryzacji transakcji od tpay.

5.7 Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura).

5.8 Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 VI. Sposoby zapłaty

6.1 Sklep oferuje następujące formy płatności:

 • płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.
 • płatność przelewem tradycyjnym na poniższy rachunek bankowy

                        Alior Bank

                        19 2490 0005 0000 4500 8598 4037

                        F. H. ABITO

            (W tytule dokonywanej płatności należy podać numer zamówienia otrzymany przez Klienta.)

 • płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/.
 • płatność elektroniczna blik za pośrednictwem serwisu tpay. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego przed dokonywaniem płatności.

6.2 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

6.3 Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

6.4 Klient, który wybrał opcję płatności przelewem bankowym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostaje anulowane.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu telefonicznie bądź mailowo.

6.5 Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności przelewem bankowym, uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu, zaś w przypadku zapłaty elektronicznej przez system PayU  pozytywny wynik autoryzacji transakcji, zaś w przypadku płatności gotówką przy odbiorze z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru (kurier).

6.6 Obsługę płatności BLIK - tpay prowadzi: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

6.7 Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności przelewem bankowym, uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu, zaś w przypadku zapłaty elektronicznej przez system PayU  pozytywny wynik autoryzacji transakcji, zaś w przypadku zapłaty elektronicznej BLIK przez system tpay pozytywny wynik autoryzacji transakcji, zaś w przypadku płatności gotówką przy odbiorze z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru (kurier).

VII. Dostawa towaru

7.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem  firmy kurierskiej „InPost”.

7.3 Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 3 do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia).W przypadku niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Zamówienia (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu.

 VIII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

8.1 Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.2 Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

                 F H ABITO   Władysław Huzior, Obidowa 49, 34-404 Klikuszowa.

8.3 Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie mailowo powinno one być wysłane na adres: sklep@swiatecznysweter.pl

8.4 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.5 Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.

8.6 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. To znaczy dopuszczalne jest przymierzenie zakupionego Towaru oraz wykonanie takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

8.7 Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres:

             F H ABITO Władysław Huzior, Obidowa 49, 34-404 Klikuszowa.

8.8 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.10 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.11 Do zwracanych produktów proszę  dołączyć dowód zakupu paragon lub fakturę.

 IX. Reklamacje

9.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.         

9.2 Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

9.3 Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

9.4 Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

9.5 Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).

9.6 Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

9.7 W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

9.8 Towar wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument sprzedaży) należy odesłać na koszt Sprzedającego (Klient pokrywa koszt odesłania przy nadaniu przesyłki, który jest mu następnie zwracany przez Sprzedawcę) na adres:

    F.H. ABITO Władysław Huzior, Obidowa 49, 34-404 Klikuszowa

9.9 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru.              

 X. Ochrona danych osobowych

 10.1 Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

10.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3 Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

10.4 Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

10.5 Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10.6 Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

10.7 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy

10.8 Sprzedawca korzysta z usług poniższych dostawców:

 • Inpost S.A. Ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, województwo MAŁOPOLSKIE, inpost.pl, e-mail: biuro@inpost.pl, tel. +48126199800, NIP: 6793087624, KRS: 0000536554.
 • DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, 
  dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368
  NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PLN
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.

10.9 W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

10.10 W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357.

XI. Newsletter

11.1 Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newslettera.

11.2 W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

11.3 Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

XII. Postanowienia końcowe

12.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.

12.2 Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

12.3 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie pod adresem www.swiatecznysweter.pl zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

12.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury (na życzenie Klienta).

12.6 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

12.7. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl